.


Täydentyvät psykoterapia ryhmät:

Täydentyvät ryhmät kokoontuvat tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17-18.30. Täydentyvään ryhmään sitoututaan vähintään kahdeksi vuodeksi, mutta osallistujat viipyvät ryhmässä usein noin kolme-neljä vuotta tai pidempään oman yksilöllisen tarpeen mukaan.Ryhmäpsykoterapiasta

Käsitys itsestä muodostuu kontaktissa. Ihminen pyrkii siihen elämän ensihetkistä lähtien. Kontaktiin toiseen, toisiin ja ympäristöön.

Vaikeudet näissä kontakteissa tai niiden estyminen yksilön historiassa, ovat usein perussyy ongelmiin, joiden vuoksi hakeudutaan psykoterapeuttiseen hoitoon. Psykoterapian tuloksellisuus perustuu kontaktin paranemiseen suhteessa itseen, omaan ruumiiseen, muihin ihmisiin, työhön ja ympäristöön. Kontaktin syveneminen ja kyky sen säätelyyn koetaan poikkeuksetta hyvinvointia lisäävänä.

Kontaktin syveneminen on kokemuksellista. Kokemus yhteenkuuluvuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta mahdollistaa vuorovaikutteisen dialogin ja yksilön näkyväksi tulemisen juuri omana ainutkertaisena itsenään. Luottamus ei synny pelkistä sanoista ja vakuutteluista. Se syntyy hetkessä ennen sanoja ja tietoista mieltämistä, hetkessä, jossa emmin vuorovaikutuksen reunalla katsoen toiseen. Ryhmissä on osallistujilla mahdollisuus käyttää tämän vaikeasti tavoitettavan luottamuksen ja identiteettityön tukena soveltuvin osin valokuvaterapeuttista prosessityöskentelyä.

Ryhmäpsykoterapiassa kontaktiverkko on monipuolinen ja luo mahdollisuuksia joita yksilöpsykoterapiassa ei saavuteta. Ryhmäpsykoterapiassa jäsenet paitsi jakavat asioita myös vaikuttuvat toisistaan.Tämä on merkittävä etu ryhmässä työskentelylle.

Meillä on taipumus toistaa tiettyjä käyttäytymis- ja reagointi- ja ajatusmalleja, jotka juurisyiltään ovat kehittyneet suojautumistarkoituksessa. Ryhmässä, toisista ”vaikuttuneena” ja heidän avullaan, pinttyneet, kontaktin syvenemisen esteenä olevat ajattelutapamme ja niihin liittyvät tunnereaktiot saavat uusia näkökulmia. Ryhmässä olemme läsnä koko olemuksellamme, vaikutamme ja vaikutumme. Ryhmän avulla myös nonverbaali viestintämme saattaa avautua tietoisesti käsiteltäväksi.

Elämäntarinamme ovat erilaisia, mutta tunnekokemukset ovat syvästi ruumiillisia ja näin myös yhteisesti tunnistettavia. Ruumiin kokemuksellisuus ja tiedostava läsnäolo, sanoittamisen rinnalla, on ryhmissäni huomion ja tarkastelun kohteena. Ruumiin tuntemukset alkavat toimia ”kompassina” jonka avulla se mikä piiloutuu sanojen tavoittamattomiin alkaa löytää merkityksiä ja sanoja. Sanoja, joiden avulla se joka on kontaktittomuudessa kätkeytynyt, tulee jaettavaksi ja kannatelluksi.

Ryhmäpsykoterapia soveltuu useimpien psyykkisten vaikeuksien kuten masennus, ahdistus, itse-tunto-ongelmat, työuupumus, psykosomaattinen oireilu, sosiaalinen arkuus ja jännittäminen sekä ihmissuhteissa- ja työpaikalla ilmenevien ristiriitojen hoitoon. Se on hyvä ja edullisempi vaihtoehto yksilöpsykoterapialle. Ryhmäpsykoterapia on erinomainen keino jatkaa psykoterapeuttista työskentelyä yksilöpsykoterapian jälkeen.

Ryhmäpsykoterapiaan voi myös hakeutua jokainen joka on kiinnostunut lisämään itsetuntemustaan ja tutkia tapaansa olla ryhmässä. Ryhmäpsykoterapeuttinen työskentely on ymmärrystä avaavaa, syvästi inhimillistä yhdessä oivaltamista , johon voi osallistua luonnollisesti myös ilman terveydellisiä syitä.

Ryhmään hakeutuvalta edellytetään halukkuutta keskustella itsestään, elämästään ja ihmissuhteistaan luottamuksellisessa ilmapiirissä sekä kuunnella toisia ja tarkastella omaa vuorovaikutustapaansa. Ryhmäjäseneltä edellytään myös motivaatiota ja sitoutumista.

Terapeuttia ja ryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmän jäsenten henkilöllisyyteen ja heidän kertomiinsa asioihin liittyen.

Ryhmiin valinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Haastattelun hinta on 50 euroa/45 min.

Ryhmään hakeutuvilla on mahdollisuus hakea Kelan tukea kustannuksiin. Tässä tapauksessa ryhmähoito on osallistujalle maksuton 2,5 vuoden ajan.

Lisätietoa www.kela.fi

Varaa aika haastatteluun puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella Ota yhteyttä .

Lisätietoa ryhmäpsykoterapiasta ja ryhmäpsykoanalyysistä: www.suomenryhmapsykoterapia.fi